Concurs – Sef Serviciu  gradul I

17.07.2004

ANUNȚ

Ca urmare a procesului verbal încheiat astăzi, 17.07.2024, cu ocazia finalizării probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea postului de: Sef Serviciu gradul I, normă ȋntreagă, durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate si Resurse Umane.

Rezultatul probei scrise este următorul:

Nr. crt.Cod atribuit candidatuluiPunctajul obținutNota obținutăCandidatul se declară:
1.915  94,669,47ADMIS

11.07.2024

A N U N T

In urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării postului de Sef Serviciu gradul I, cu normă ȋntreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate si Resurse Umane al Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” al Academiei Române, Comisia de concurs a stabilit următoarele:

Nr. Crt.Cod atribuit candidatuluiSituaţie dosar înscriere candidatObservaţii
1.            915ADMISDOSAR COMPLET

25.06.2024

A N U N Ţ

           Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea unui post de conducere:

 • Sef Serviciu  gradul I cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate si Resurse Umane.

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului din anexă;
 2. copia actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligația prezentării cazierului judiciar în original până la data primei probe de concurs;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.
 8. curriculum vitae detaliat, model comun European datat şi semnat pe fiecare pagină;

Notă: Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea certificării cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Institutului de Virusologie  “Ştefan S. Nicolau” numai până la data de 08.07.2024 (inclusiv), ora 15:00,când expiră termenul limită de depunere al dosarelor.          

Rezultatul selectării dosarelor se afişează la sediul si pe site-ul Institutului de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” alAcademiei Române în data de 11.07.2024.

        Contestaţiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la registratura Institutului de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” alAcademiei Române până la data de 12.07.2024, ora 14.00.

     Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la sediul si pe site-ul institutiei va fi in data de 15.07.2024 .

    Cerinţele postului:

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Atestat SEC;
 • Vechime în muncă: min. 10 ani;
 • Vechime în specialitatea studiilor: min. 10 ani din care min. 3 ani experienţă în domeniul instituţiilor publice (constituie avantaj, experienţa pe un post similar);
 • Cunoştinţe de operare PC – nivel mediu (Microsoft Office, E-mail, Internet, Programe dedicate problemelor de personal şi raportărilor lunare).

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea  nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

    3.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

    4. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice    privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi  pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;

    5. Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;

    6.  Hotararea Guvernului nr. 518/1995 – privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului   român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

    7. Ordin MF 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu modificările şi actualizările ulterioare.

    8.  Ordinul 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016

   9. Ordinul  nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;

   10. Ordinul 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor si a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situatiile financiare, a rapoartelor privind notele la situatiile financiare si alte rapoarte/anexe trimestriale si anuale generate din sistemul national de raportare – Forexebug ;

   11.  Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu ;

   12. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta;

   13. Hotararea Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului National de cercetare, dezvoltare si inovare 2022-2027.

TEMATICĂ:

1. Norme metodologice privind organizarea contabilitatii instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare ;

2. Principii şi reguli bugetare ;

3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;

4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară şi contabilă ;

5. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile ;

6. Formele de înregistrare în contabilitate ;

7. Execuţia bugetară în instituţiile publice ;

8. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv.      

9. Intocmirea si depunerea situatiilor financiare lunare/trimestriale anuale la institutii publice ;

10. Sistemul national de raportare Forexebug ;

11. Tichetele de vacanta – modul de acordare si alte reglementari specifice ;

    12. Activitatea de control financiar preventiv

    13. Planul national de cercetare, dezvoltare inovare 2022-2027 : costuri salariale directe.  

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie  2022, cu modificările și completările ulterioare:

    Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

h)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

i) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Cerinte specifice conform art 542 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:
  a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
  e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
  f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.
  (2) Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Concursul va consta într-oprobă scrisă şi un interviu.

 • Proba scrisă se va desfăşura în data de 16.07.2024, ora 11, la sediul Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”. Accesul în sala de examinare se va face în baza cărţii de identitate în original iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei.

Rezultatul probei scrise se va afişa la sediul şi pe site-ul Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” în data de 17.07.2024, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum de 70 de puncte (nota 7). Numai candidaţii promovaţi la proba scrisă se pot prezenta la interviu.

Contestatiile se vor depune la Registratura institutului in data de 18.07.2024 pana in ora 14.00 .

     Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la sediul si pe site-ul institutiei va fi in data de 19.07.2024 .

 • Interviul se va desfăşura în data de 22.07.2024, ora 11, la sediul Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

     Rezultatul interviului se va afişa la sediul şi pe site-ul Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”în data de 23.07.2024, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum 70 de puncte (nota 7).

Contestatiile se vor depune la Registratura institutului in data de 24.07.2024 pana in ora 14.00 .

     Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la sediul si pe site-ul institutiei va fi in data de 25.07.2024 .

     Rezultatul final al concursului se va afisa la sediul si pe site-ul institutiei in data de 26.07.2024

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-15  la: departamentul Resurse Umane , telefon 021. 324.25.90, e-mail salarii@virology.ro / pe site-ul https://virology.ro/; persoană de contact Botezatu Lucian .

                                                                                     Întocmit,

                                                                              Compartiment Resurse Umane

                                                                                    Botezatu Lucian

Formular de înscriere

Autoritatea sau instituţia publică:

Funcţia solicitată:

Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după caz: ________________________________________________________________

Numele şi prenumele candidatului: _______________________________

____________________________________________________________

Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):

Adresa: _____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

E-mail:

Telefon:

Persoane de contact pentru recomandări:

Numele şi PrenumeleInstituțiaFuncțiaNumărul de telefon
                
                
          

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

Îmi exprim consimţământul        

Nu îmi exprim consimţământul      

cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

Îmi exprim consimţământul        

Nu îmi exprim consimţământul      

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

Îmi exprim consimţământul        

Nu îmi exprim consimţământul      

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ________________ ____________________________________ .   

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

    Data:

    Semnătura:

Loading