Concurs – Muncitori (4 posturi)

A N U N T

In conformitate cu prevederile art. IV. alin. 1 din OUG 34/2023, se suspendă procedura de ocupare prin concurs a posturilor vacante de muncitor calificat I.

Institutul de Virusologie Ştefan S. Nicolau al Academiei Române cu sediul în București,  Şos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3, scoate la concurs patru posturi contractuale de execuţie, astfel:

1 post de muncitor calificat I (cu atribuţii mixte: intretinere spatii cladire si decontaminare, eliminare deseuri biologice) cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Departamentului Viroze Emergente

3 posturi de muncitor calificat I (cu atributii de igienizare, decontaminare si eliminare deseuri biologice) , cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in cadrul Departamentelor Centrul de Imunologie, Virusologie Moleculara, Patologie Celulara si Moleculara si Biobaza .

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Registratura institutului.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

a. formular de înscriere la concurs, conform modelului din anexă;

b. copia actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f. certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu obligația prezentării cazierului judiciar în original până la data primei probe de concurs;

g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h. curriculum vitae detaliat, model comun European datat şi semnat pe fiecare pagină

    Notă: Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea certificării cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se primesc la registratura Institutului de Virusologie Ştefan S. Nicolau al Academiei Române numai până la data de 23.05.2023 (inclusiv) orele 15.00,când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Rezultatul selectării dosarelor se afişează la sediul Institutului de Virusologie Ştefan S. Nicoalu al Academiei Române în data de 25.05.2023.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la registratura Institutului de Virusologie Ştefan S. Nicolau al Academiei Române până la data de 26.05.2023, orele 13.00.

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor selectiei la sediul si pe site-ul institutiei va fi in data de 29.05.2023 .

Condiţiile de participare, relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-15 la telefon: 021.324.25.90 int. 243 sau la sediul Institutului de Virusologie Ştefan S. Nicolau al Academiei Române, Compartimentul Resurse Umane, secretarul comisiei de concurs: Botezatu Lucian

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie  2022, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 i) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Cerinte specifice conform art 542 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:
  a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
  e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
  f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

(2) Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Cerinţele posturilor:

Pentru postul de muncitor calificat I (cu atribuţii mixte intretinere spatii cladire si decontaminare, eliminare deseuri biologice) cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Departamentului Viroze Emergente :

– studii  medii (detinerea unui atestat de calificare profesionala constituie avantaj/disponibilitatea de a-l obţine într-o perioada de aprox. 3 luni)

– vechime în muncă: min. 5 ani;

– aptitudini/ deprinderi: capacitatea de a comunica oral și în scris; capacitate de planificare și organizare a muncii proprii, de gestionare a timpului și a resurselor alocate; capacitatea de a rezolva eficient problemele; gândire ordonată, stăpânire de sine, pricepere; asumare a responsabilităților, flexibilitate, adaptabilitate la schimbări şi la situaţii de criză; capacitate de autoperfecționare; conduită morală și profesională desăvărșită.

Pentru posturile de de muncitor calificat I (cu atributii de igienizare, decontaminare ,si eliminare deseuri biologice) , cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in cadrul Departamentelor Centrul de Imunologie, Virusologie Moleculara, Patologie Celulara si Moleculara si Biobaza

BIBLIOGRAFIE :

  1. Ordinul nr. 961/2016 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare; text publicat în M.Of. al României, in vigoare de la 02.09.2016
  2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Capitolul II, Secţiunea 6 – Obligaţiile salariatului (art. 6, 22);
  3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor (art. 22 – 23);

     TEMATICA :

  1. Atributiile si obligatiile personalului auxiliar din Ordinul nr. 961/2016 al Ministerului Sănătății
  2. Obligatiile unei persoane care observa un incendiu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, art. 6, 22
  3.  Obligatiile lucratorilor, conform prevederilor cuprinse in Legea nr. 319/14.07.20016 – Legea securitatii si sanatatii in  munca (art. 22-23)

Concursurile vor consta într-oprobă scrisă şi un interviu.

  • Proba scrisă se va desfăşura în data de 30.05.2023, ora 10:00, la sediul Institutului de Virusologie Ştefan S. Nicolau din București,  Şos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei scrise. Purtarea măştii de protecţie este obligatorie.

Rezultatul probei scrise se va afişa la sediul şi pe site-ul Institutului de Virusologie Ştefan S. Nicolau în data de 31.05.2023, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum 50 de puncte (nota 5). Numai candidaţii promovaţi la proba scrisă se pot prezenta la interviu.

Contestatiile se vor depune la Registratura institutului in data de 06.06.2023,pana in ora 13.00.

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la sediul si pe site-ul institutiei va fi in data de 07.06.2023 .

  • Interviul se va desfăşura în data de 08.06.2023, incepand cu ora 10:00 pentru postul de muncitor calificat I  (cu atribuţii atribuţii mixte intretinere spatii cladire si decontaminare, eliminare deseuri biologice) cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Departamentului Viroze Emergente si pentru cele 3 posturi de muncitor calificat I (cu atributii de igienizare, decontaminare si eliminare deseuri biologice), cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, in cadrul Departamentelor Centrul de Imunologie, Virusologie Moleculara, Patologie Celulara si Moleculara si Biobaza.

Rezultatul interviului se va afişa la sediul şi pe site-ul Institutului de Virusologie Ştefan S. Nicolau în data de 09.06.2023, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum 50 de puncte (nota 5).

Contestatiile se vor depune la Registratura institutului in data de 12.06.2023, pana in ora 13.00 .

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la sediul si pe site-ul institutiei va fi in data de 13.06.2023 .

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-15  la: departamentul Resurse Umane, telefon 021. 324.25.90, e-mail salarii@virology.ro / pe site-ul https://virology.ro/; persoană de contact Botezatu Lucian .

                                             Întocmit,

                                            Compartiment Resurse Umane

                                               Botezatu Lucian

Formular inscriere concurs

Loading