Concurs – referent de specialitate gradul I – resurse umane

16/05/2022

A N U N Ţ

            Institutul de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” alAcademiei Române cu sediul în București, Şos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3, scoate la concurs un post contractual de execuție:

  • referent de specialitate gradul I cu normă întreagă,durată nedeterminată,în cadrul Compartimentului Resurse Umane.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

  • Cerere de înscriere adresată Preşedintelui Academiei Române;
  • Curriculum vitae detaliat, datat şi semnat pe fiecare pagină (model Europass);
  • Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs (până la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original;
  • Copia actului identitate;
  • Copia carnetului de muncă/adeverințelor care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
  • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor (diplome de studii) și a actelor care atestă efectuarea unor specializări (atestate, certificate);
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

Notă: documentele depuse în copie vor fi certificate “conform cu originalul” de către candidați, semnate și datate. 

Dosarele de concurs se depun la Registratura Institutului de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” numai până la data de 30.05.2022 (inclusiv), în intervalul orar 09:00 – 14:00,iar codul de candidat se va transmite ulterior de către secretarul comisiei de concurs, pe adresa de email specificată de către candidat în Curriculum vitae. Rezultatul selecției dosarelor se afișează la sediul Institutului de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” și pe site-ul instituției în data de 31.05.2022.

Detalii concurs

Anunt cu rezultatul selecţiei

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final

Loading